NGZN nieuws nr. 74, april 2015

29-04-2015

NGZN-nieuws nr. 74 april 2015
Dag allemaal,
Op zaterdag 18 april mochten we velen van u ontmoeten tijdens de ledenvergadering van de NGZN, afgevaardigden uit de verschillende lidkerken. De Jaarstukken 2014 werden besproken en er werd uitvoerig verslag uitgebracht van het delegatiebezoek in februari. Verder werd Frits Langeraar, de nieuwe voorzitter van St. Sizanani die Piet Rietkerk heeft opgevolgd, gekozen als nieuw bestuurslid (en dus tevens contactpersoon van St. Sizanan) in het bestuur van NGZN en contactpersoon van St. Sizanani. In een presentatie heeft Frits Langeraar ons ingelicht over de stand van zaken van deze organisatie.
Zoals gebruikelijk sloten we de ledenvergadering af met een Bunschoter lunch, oftewel brood en vis. Iedere keer weer voortreffelijk verzorgd door de koster van de Westerkerk.
Vervolg bezoek zendingsgebied
Zoals aangekondigd in het vorige NGZN-nieuws (nr. 73) willen wij u via het NGZN-nieuws iets vertellen over onze contacten als delegatieleden met gemeenteleden of andere activiteiten. Activiteiten die we naast de besprekingen met de MC hebben gehad. MC ofwel Masibambisane Comite, de gesprekspartner van de vier gereformeerde kerken in het Nqutu-district met de NGZN.
In deze nieuwsbrief hebben wij u verteld van ons bezoek aan activiteiten van St. Sizanani Suid-Africa ofwel SiSA. Zonder dat dit onze bedoeling was, is bij sommigen, de indruk gewekt dat dit werk onder de vlag van NGZN gedaan wordt. Daarom willen we benadrukken dat dit niet het geval is. We hebben niet meer en niet minder verslag willen doen van wat we gezien hadden van dat mooie werk dat gedaan wordt door St. Sizanai en SiSA. Voor meer informatie over het werk van St. Sizanani zie www.sizanani.nl.
Nu willen wij u meenemen met onze bezoeken aan drie families in rouw die wij op donderdag 12 februari bezochten. De zusters Kunene en Ngoza, die beide hun man verloren in 2013, en het echtpaar Khumalo die in november 2014 een zoon verloren.
De bedoeling was dat tijdens deze drie bezoeken gebedsbijeenkomsten werden gehouden. “Umthandazo’s”. De gemeenten kennen het gebruik om bij mensen in rouw, of bij ziekte, door de week een bezoek te brengen. Zusters uit de gemeente gaan samen met een predikant of ouderling op bezoek. Dan wordt er gebeden, gezongen, gelezen en een woord doorgegeven. Er is geen liturgie; zang, gebed en het Woord worden spontaan met elkaar afgewisseld. Na ruim een uur sluit de predikant of ouderling de bijeenkomst af met gebed.
Bezoek 1, zr. Kunene: In juli 2013 overleed haar echtgenoot. Hij is jarenlang preekhulp en later lerend ouderling geweest, eerst onder de leiding van ds. Rinze Keesenberg en heeft later samengewerkt met ds. Fritz Krüger. Ouderling Musa Hlatshwayo ging samen met ons op bezoek bij zr. Kunene. Er waren geen andere zusters, die dag waren er bijeenkomsten van de regering om de mensen voor te lichten over veranderingen in de uitkeringen, pensioen of anders, velen bezochten deze bijeenkomsten. Musa Hlatshwayo ging ons voor in gebed, daarna vertelden wij zr. Kunene waarom wij haar bezochten en welke herinneringen wij aan haar man hadden. Toen wij aan haar
vroegen naar haar situatie bleken er zorgen en moeiten te zijn. Deze heeft zij gedeeld met haar kerkenraad, Musa bleek hiervan op de hoogte te zijn. Wij hebben hierover met haar gesproken, en met haar gelezen, psalm 33, gezongen en gebeden. Daarna dronken we vruchtensap en namen we afscheid.
Bezoek 2. broeder en zuster Khumalo: samen met ds. Tjeerd Baron bezochten wij deze broeder en zuster. Broeder Alec Khumalo is in Nederland bekend door zijn bezoek in mei 2014 en de spontane actie “heilige koe”. Het geld dat werd aangeboden door leden uit de kerken in Nederland voor de aanschaf van een nieuwe koe.
Het echtpaar Khumalo heeft in november een zoontje verloren na een kort ziekbed. Twee jaar geleden is hun oudste zoon overleden als gevolg van een ernstige longontsteking. Broeder Khumalo is ouderling en voorganger van de gemeente van KwaNdindindi. De gemeenteleden in het Nqutu-district worden omringt door mensen die hechten aan de verering van de voorouders. De familie Khumalo is door hun buurtgenoten daarop aangesproken, het was hun eigen schuld dat zij een kind hebben verloren, had de voorouders maar vereerd.
De gebedsbijeenkomst werd ook bijgewoond door Ds. Mbatha en enkele zusters en broeders uit de gemeente van KwaNdindindi. Met elkaar is afwisselend gebeden, gezongen en gelezen uit de Bijbel. Ds. Mbatha gaf een meditatie door. Ook de delegatie nam deel aan deze bijeenkomst, door te lezen, een lied uit het leidboek te zingen en te bidden. Uiteindelijk sprak broeder Khumalo een dankwoord uit. Al met al een goede bijeenkomst waar troost en bemoediging uit sprak voor de familie Khumalo, en allen die aanwezig waren. Na afloop kregen we frisdrank en cake aangeboden.
Bezoek 3, zuster Ngoza en haar kinderen: omdat het al aan het einde van de middag was waren hier geen zusters uit de gemeente aanwezig. Ds. Tjeerd Baron vergezelde de delegatieleden bij dit bezoek, hij heeft jaren intensief samengewerkt met broeder Ngoza. Allereerst hebben wij met zuster Ngoza gesproken over het verlies van haar man en haar verteld hoe wij hem en zijn werkzaamheden hebben gewaardeerd. Ook hebben wij gevraagd naar haar situatie op dit moment en die van haar kinderen. 2014 is een moeilijk jaar voor haar geweest. Zij gaf aan “moeilijker” dan 2013, het jaar waarin haar man overleed. Samen bespraken we deze moeiten en hebben met haar gelezen en gebeden. Ook hier kregen wij frisdrank en koek en hebben haar jongste dochter en haar zoon ontmoet, de oudste dochter moest nog thuiskomen uit school.
De bezoeken van deze dag hebben we als bemoedigend ervaren, voor hen die bezocht zijn, maar ook voor onszelf als delegatie. We hebben het gemeenteleven beter leren kennen.
Gebeds- en dankpunten:
– Bid voor de gelovigen in het Nqutu-district waar zij wonen tussen zoveel ongelovigen die de voorkeur geven aan de voorouderverering, bid dat zij staande blijven en een getuigenis zijn in die donkere wereld.
– Bid voor de voorgangers van de gemeenten dat zij wijsheid krijgen om de gemeente te leiden.
– Bid voor wijsheid en creativiteit van de zendingscommissies en het bestuur van de NGZN.
– Dank voor de inzet van de zendingscommissies die de gemeenten proberen te betrekken bij het werk in het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Dank voor de goede ledenvergadering
– Dank voor de goede ledenvergadering
Volgende ledenvergadering D.V. zaterdag 14 november 2015
www.ngzn.org