Uitgangspunten beleidsnotitie erediensten

Op de gemeentevergadering van 20 janujari 2010 heeft Ds. Joop van `t Hof als inleiding op de bespreking van de beleidsnotie over de eredienst een overzicht gegeven van de uitgangspunten die aan de notitie ten grondslag liggen.

De achterliggende principes van deze beleidsnotitie zijn:

 1. De gemeente als Gods verbondsvolk is er niet voor zichzelf, maar voor dienst aan God en de naaste;
 2. De kerk is geen hotel met geheel verzorgd verblijf voor de leden, maar lichaam van Christus waar alle leden naar vermogen worden geacht elkaar te dienen;
 3. De kerk is een veelkleurig geheel waarbinnen men met elkaars meningen/gevoelens rekening wil houden maar waar men zich uiteindelijk  laat leiden door Gods Woord;
 4. Aangezien de kinderen echt tot de gemeente behoren, horen we in de eredienst ook echt met hen rekening te houden;
 5. In de kerk staat de verkondiging van het evangelie centraal, zodat:
  – mensen tot bekering komen;
  – we leren onderhouden alles wat Jezus ons geboden heeft;
 6. In de eredienst houden we ook steeds rekeningen met mogelijke aanwezigheid van buitenkerkelijke gasten;
 7. Zoals de apostelen de wereld ingezonden werden en de vormgeving van de verkondiging aanpasten aan de volken, waar zij kwamen, zo moeten wij de vormgeving van het evangelie aan willen passen aan de tijd waarin wij leven.