Beschrijving organisatie

Het organogram dat op de pagina “hierboven” wordt weergegeven, geeft een beeld van de organisatie van de gemeente.
De organisatie van de gemeente wordt gekenmerkt door de wens om zowel zoveel mogelijk leden bij het werk in de gemeente in te schakelen.
Om dit te bereiken streven we naar kleine taken die zo in beperkte tijd zijn uit te voeren. Tegelijk is het nodig dat alle werkzaamheden  effectief onder leiding en verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen worden uitgevoerd.
Eén belangrijk orgaan van de gemeente is in dit organogram niet opgenomen, dat is de gemeentevergadering.
In Gereformeerde kerken is altijd duidelijk geweest dat de kerk geen democratische instelling is, maar dat men er wel zoveel mogelijk recht wil doen aan de gaven (en inbreng) van alle leden.
Hoewel de kerkenraad niet afhankelijk van de toestemming is van de gemeentevergadering,  streeft ze er wel naar om de inbreng van de gemeente zoveel mogelijk recht te doen in de besluitvorming.

Het pastorale werk wordt gecoördineerd en mee uitgevoerd door de wijkteams. Doordat in elk wijkteam (één of) twee kerkenraadsleden actief zijn, krijgt de kerkenraad een goed totaal overzicht.  
Het jeugdwerk wordt uitgevoerd door de jongerenraad en de door de KAC (Kinder- en Activiteiten Commissie). De jeugdouderling zorgt voor het contact tussen deze organen en de kerkenraad.

De kerkenraad stelt een moderamen in als voorbereidings- en uitvoeringscommissie van de kerkenraad. De taken en bevoegdheden van het moderamen staan beschreven op de pagina over de organisatie van het kerkenraadswerk Het  moderamen onderhoudt het contact met de commissies (voor zover ze niet onder de CvB of het jeugdwerk vallen).

Binnen de kerkenraad vormen de diakenen samen de diaconie zij zorgen voor de uitvoering van het diaconale beleid waarover in de kerkenraad besloten is. De diakenen zijn ook betrokken bij het pastorale werk van de wijkteams.