Vaste Vrijwillige Bijdrage

Financiële bijdrage
Van alle gemeenteleden die een eigen inkomen hebben (daar rekenen we ook bijbaantjes en studiefinanciering onder) verwachten we een financiële bijdrage.
De oude kerkelijke term daarvoor was: Vaste Vrijwillige Bijdrage.
Deze  bijdrage noemen we “Vrijwillig” in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we “Vast”, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat (elke maand, elk jaar opnieuw).
De hoogte van je vaste vrijwillige bijdrage bepaal je niet aan de hand van een tabel en ook niet met een rekenmachine maar op je knieën, biddend. Het belangrijkste uitgangspunt is namelijk, dat je geen geld geeft aan een kerkenraad, dominee of een commissie van beheer maar aan de Here God zelf.
De naam:  “kerk” komt van het griekse “kuriaké” = dat wat van de Heer is.
Paulus laat in de  Korintebrief (I Kor.16:2)zien dat we bij het geld dat we geven voor het koninkrijk niet kijken of er aan het eind van de periode (maand/week) nog iets over is, maar dat we aan het begin van zo’n periode begroten, wat we willen geven en dat we dit dan apart leggen. Daarom is het ook aan te bevelen om je VVB maandelijks over te maken. Maar hoeveel?
Voordat je biddend voor jezelf gaat bepalen wat het juiste bedrag is, is het verstanding om kennis te nemen van: 
1. Bijbelse onderwijs over dit onderwerp; (o.a. preek II Kor.8);
2. De richtlijn voor de VVB;
3. De financiële uitdaging waar we als gemeente voor staan.

Hier kunt u VVB Richtlijn downloaden. Daarbij is het goed om nog iets te zeggen over het begrip richtlijn. Een richtlijn voor de VVB, dat wil zeggen ieder kijkt wat zij bij hun inkomen volgens de richtlijn zou kunnen betalen. Als uw betaling minder is dan de richtlijn, dan willen we u vragen om te kijken of het mogelijk is om in de komende jaren in een paar stappen dichterbij de norm voor de VVB betaling te komen. Het is een richtlijn, omdat lang niet elke “gezin” in dezelfde situatie verkeert. De één heeft nu eenmaal andere, zwaardere lasten dan de ander. Maar het is ook goed om niet alleen naar inkomen te kijken, maar ook “vermogen” in ogenschouw te nemen. Voor de één zal de norm te hoog zijn, een ander kan soms iets meer dan de norm doen. Wat meer over de achtergronden van deze richtlijn kunt u lezen in de notitie over het financiële beleid over middellange termijn.

U kunt uw VVB overmaken naar rek.nr 3584.66.822 t.n.v. Ned. Geref. Kerk