Pastoraat

Nieuwe wegen in Pastoraat

De laatste tijd is in de kerkenraad en de gemeente nagedacht over de organisatie van de pastorale zorg. Enerzijds gedrongen door een gebrek aan ambtsdragers, maar anderzijds ook  door het inzicht dat de gemeente als “Lichaam van Christus” uit vele leden bestaat (en niet alleen uit ambtsdragers). Paulus laat zien dat de inzet van alle gemeenteleden nodig is, om de gemeente goed te laten functioneren.  Niemand mag zeggen ik ben mijn broeders (zusters) hoeder niet. Integendeel wij zijn geroepen om elkaar te bemoediging, te onderwijzen, te helpen en desnoods te vermanen. 
Bij de nieuwe opzet van het pastoraat willen we naast ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) ook “gewone” gemeenteleden nl. pastoraal medewerkers (m/v) in het pastoraat betrekken. De huisbezoeken zullen door een ouderling of een diaken of door een pastoraal medewerker worden gebracht. De rol van de predikant in het directe pastoraat is beperkt.
Maar we hopen ook dat in de toekomst andere vormen van pastoraat tot ontwikkeling komen. (bijv. gerichte gespreksgroepen; gebedspastoraat).
We hopen in de nabije ook stuk toerusting voor de mensen die in het pastoraat werkzaam zijn te realiseren.

Op deze pagina vind u verwijzingen naar artikelen over:
                        1. Wat is pastoraat?;
                        2. Wie zorgen voor pastoraat?;
                        3. De beschrijving van de nieuwe organisatie van het pastoraat;
                        4. Een artikel over pastoraat in een veranderende wereld;
                        5. Een artikel over samenwonen;
                        6. Bevestigingsformulier voor pastoraal medewerkers.

Voor het pastoraat onder jongeren werken we met het systeem van JCP-ers (Jongeren Contact Persoon). Net als voor de rest van de gemeente is de kern van dit jongerencontact het feit dat je gezien wordt. Dat je een plek hebt in de gemeente, dat er mensen zijn die aandacht voor je hebben.