Taakomschrijvingen pastoraat

Taakomschrijvingen voor het pastoraat

De basis van het pastoraat in de gemeente is de overtuiging dat alle gemeenteleden naar vermogen geacht worden om te zien naar zijn/haar broeders en zusters. We willen alle gemeenteleden de gelegenheid geven aan die roeping van onze God gehoor te geven Daarvoor is het nodig, dat we de gemeente indelen in groepen waarvan we kunnen verwachten dat men als men enige moeite doet elkaar kan leren kennen en men met elkaar kan meeleven. De kerkenraad zal er aan werken dat zoveel mogelijk gemeenteleden bij dit werk ingeschakeld zullen zijn en dat zij er zo nodig voor toegerust worden.

Binnen elk van de vier wijken is een wijkteam actief, dat bestaat uit:

  • 1 wijkouderling;
  • 1 wijkdiaken;
  • 2 pastoraal medewerkers (m/v)
  • 1 of 2 wijkcontact personen. (m/v)

Het wijkteam stimuleert het onderlinge contact in de wijk en het onderling naar elkaar omzien. Daarvoor worden activiteiten georganiseerd waar gemeenteleden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact worden gebracht.

Het wijkteam bespreekt (meestal onder leiding van de wijkouderling) het functioneren van de wijkactiviteiten (inclusief de bijbelkring[en]) en plant de nieuwe activiteiten en bezoeken. Het wijkteam zorgt ook dat ze een overzicht heeft van de kerkelijke betrokkenheid van de leden. Er wordt systematisch gewerkt aan het bereiken van randkerkelijken. Daarnaast bevorderd men zo mogelijk ook de integratie van nieuwkomers in de gemeente. Daarnaast proberen we in elke wijk wijkbijbelkringen van de grond te krijgen die maandelijks bij elkaar komen. Op die kringen willen we de tijd nemen om gezamenlijk de bijbel te bestuderen, maar ook om bijvoorbeeld samen te bidden en te zingen. Het doel is dat we op die kringen elkaar leren kennen en kunnen helpen te groeien in de relatie met God. We willen daar ook voor elkaar en voor andere gemeenteleden in de wijk/gemeente bidden.

De wijkcontactpersonen (die door de kerkenraad voor 4 jaar benoemd worden), zijn vooral bedoeld om samen met anderen de wijkactiviteiten te organiseren en mensen uit te nodigen voor de wijkbijbelkringen en zo nodig extra bezoeken te brengen bij gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Hierbij zullen ook zoveel mogelijk andere gemeenteleden uit de wijk (die geen deel uitmaken van het wijkteam) worden betrokken.

De wijkouderling, wijkdiaken en de pastoraalmedewerkers verdelen de adressen in hun wijk en proberen waar mogelijk (tenminste) jaarlijks een huisbezoek te brengen. Tijdens dit huisbezoek wordt met name gesproken over het persoonlijk geloofsleven van de gemeenteleden die bezocht worden. Het uitgangspunt is dat er samen uit de bijbel gelezen wordt en er gebeden wordt. De huisbezoeken worden (in afwezigheid van de wijkcontactpersonen) met de nodige terughoudendheid besproken. Bij deze bespreking kan ook de predikant of een daarvoor door de kerkenraad aangewezen ouderling deelnemen. De pastoraal medewerkers zijn net als wijkouderlingen en wijkdiakenen belijdende leden van de gemeente die geacht worden voldoende gaven en capacitieten te hebben voor dit werk. Zij worden door de kerkenraad benoemd, in het midden van de gemeente bevestigd (waarbij zij geheimhouding beloven en de zegen zullen ontvangen).

Het wijkteam informeert de kerkenraad over de gebrachte huisbezoeken. Inhoudelijk wordt de kerkenraad alleen over de bezoeken geïnformeerd op verzoek van de betreffende gemeenteleden en bij ernstige pastorale problemen (maar nooit zonder dat de betreffende gemeenteleden daarvan op de hoogte zijn gesteld).

Pastoraal medewerkers en wijkcontactpersonen kunnen eventueel aansluitend aan hun werkperiode van 4 jaar opnieuw benoemd worden.

De taak van de predikant op het gebied van direct pastoraat is, vanwege de omvang van de gemeente, en de vele andere taken beperkt. Hij zal bij geboorte, ernstige ziekte en bij rouw bij het pastoraat betrokken kunnen worden. Daarnaast kunnen gemeenteleden, maar ook de wijkouderling of pastoraal medewerker bij bijzondere pastorale situaties een beroep op de predikant doen. Waar mogelijk is de predikant ook betrokken bij het bezoekwerk voor de oudere gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Verder is de predikant betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van het toerustingswerk met het oog op het pastorale werk.

De kerkenraad heeft de taak om leiding te geven aan het pastorale werk in de gemeente. Belangrijk elementen hierin zijn:

– het stimuleren van betrokkenheid van de gemeente bij de kringen;

– het zoeken naar en aanstellen van pastorale medewerkers),

– het coördineren van het pastoraat (bijvoorbeeld een jaarlijks thema voor huisbezoek),

– het (doen) toerusten van de pastorale medewerkers (en wijkouderlingen/diakenen);.

– het zo nodig vermanen van gemeenteleden in zaken van geloof en levenswandel en het uitoefenen van christelijke tucht.

– het vaststellen van beleid op diverse terreinen van het pastoraat (zoals bijv. randkerkelijkheid, huwelijk en seksualiteit etc.).

Hierbij wordt opgemerkt dat pastorale medewerkers geen deel uitmaken van de kerkenraad en zij hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid noch de bevoegdheid om beleid uit te stippelen inzake pastorale aangelegenheden. In het wijkteam hebben zij echter wel alle ruimte om de wijkouderling in dergelijke situaties van advies te dienen. Naast het pastorale werk dat o.a. via de wijkteams in de wijken plaats vind kunnen er wijk overstijgende vormen van pastoraat zijn. Hierbij denken we aan het jeugdpastoraat dat elders beschreven wordt. Maar we kunnen ook denken aan gebedspastoraat, themakringen over rouwverwerking, huwelijkscursussen etc..