Wie zijn wij?

De vraag naar de identiteit van een gemeente is veelzijdig en ook best lastig te beantwoorden. Het feit dat een gezonde gemeente steeds in beweging is, groeit en zich ontwikkelt maakt het nog lastiger. Tegelijk is die vraag zo belangrijk dat we een poging zullen doen deze vraag te beantwoorden.

Als Nederlands Gereformeerde Kerk van Leerdam vinden we eigenlijk dat het belangrijkste antwoord op de vraag naar onze identiteit is, dat we een kerk van Jezus Christus willen zijn. Hij is onze Heer, onze Redder onze Heiland, door Hem zijn we kinderen van God, de Vader en door Hem mogen we steeds opnieuw vervuld worden met Zijn Heilige Geest. We zijn geroepen om Hem te eren,  Hem te dienen en te volgen.

 

Een ander belangrijk kenmerk is dat we een Bijbelgetrouwe kerk willen zijn. De Bijbel is Gods Woord en is ook in deze tijd het licht op ons pad. We staan ook van harte in de traditie van de reformatie zoals die o.a. in de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) is vastgelegd. We geloven dat dit reformatorische denken ons de weg wijst en ons helpt om Bijbelgetrouwe kerk van Jezus Christus te zijn.
Tenslotte hechten wij er ook belang aan dat wij in de vormgeving van ons kerkelijk leven zoveel mogelijk aansluiten bij onze eigen tijd. We geloven namelijk dat het onze opdracht is om het evangelie door te geven op een manier en taal die past in deze tijd. We geven het evangelie steeds opnieuw aan elkaar door en we zoeken naar wegen om dit in onze eigen omgeving te doen voor hen die van het geloof en/of de kerk vervreemd zijn. We verlangen er naar om als gemeente betrokken te zijn bij het werk dat God zelf in Zijn Wereld tot stand brengt, in en buiten de kerk. We hopen daarom (steeds meer) een missionaire kerk worden. In dit alles willen we openstaan voor samenwerking met andere kerken die op hetzelfde fundament willen bouwen.

We zijn een Nederlands Gereformeerde Kerk. Op de website van ons landelijk kerkverband wordt bij de vraag: ‘Wie zijn wij?’ het volgende geschreven:
“……Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken  …..  Tegelijk is er in de meeste
Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving,
hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is
er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest”
De laatste tijd is die ontwikkeling ook in de gemeente van Leerdam te bespeuren (zie onder andere de beleidsnotitie over de inrichting van de eredienst)

Het bovenstaande is verder uitgewerkt in onze missie en visie.