Missie van het zendingswerk

Missie:  Waarom en wat voor zendingswerk?

Hieronder een paar citaten uit het eerste hoofdstuk van het beleidsplan van de NGZN 2009-2012. In dit beleidsplan wordt zending omschreven als het “over grenzen heen samen bouwen aan Gods Koninkrijk met hart en mond en handen. Wij doen dit gefundeerd op het ver¬lossingswerk van Christus – God de Zoon, tot eer van God de Vader en in de kracht van God de heilige Geest.”

Onze opdracht, die uit het zendingsbevel volgt houdt vooral twee zaken in:

  1. om mensen door verkondiging van het Woord te begeleiden tot op het punt waar ze gedoopt kunnen worden en daarmee opgenomen worden in de geloofsgemeenschap met Christus in zijn kerk, die ook zijn lichaam is;
  2. om deze mensen vervolgens ook verder te begeleiden op een weg van geloofsgroei en praktische, concrete gehoorzaamheid aan Christus als Koning van alle dingen.  Het vervolgwerk, die van gemeenteopbouw, is voor ons in die zin dus een tweede fase in het zendingswerk.

We belijden daarom dat niet wij in eerste instantie zendingswerk doen, maar de drie-enige God zelf: wij zijn niets meer dan instrumenten in de handen van God in zijn genadig omzien naar de wereld.  Hij blijft steeds Degene die verloren mensen opzoekt met de vraag die Hij in het begin reeds aan Adam stelde: ‘Waar ben je?’ (Gen. 3:9)

Dit alles betekent echter niet dat we blind zijn voor de praktische nood van de mensen en kerken van Nqutu, of dat die nood ons onbewogen laat omdat we alleen maar bezorgd zijn over de ‘redding van zielen’.  We begrijpen het evangelie van Jezus Christus niet goed wanneer we dat uitleggen als een evangelie dat zich alleen op het geestelijke bestaan van de mens richt. Daarom kan zending niet anders kan zijn dan ‘holistische zending’.  Ook hierin wordt ons een weg gewezen door Jezus zelf, die altijd in grote bewogenheid omging met de zieken, armen en verdrukten van zijn tijd. Door zijn wonderen liet Hij zien hoe zijn macht als Messias van God tot doel heeft om uiteindelijk alle tranen af te drogen, alle ziekten te genezen en een einde te maken aan alle dood, rouw, jammerklacht en pijn (Opb. 21:4).

We zoeken daarom samen met de kerken van Nqutu naar wegen van leven en hoop in Christus.  Samen met hulporganisaties als Stichting Sizanani zoeken we concreet naar manieren om praktisch de hoop, liefde en het leven van Christus zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen van Nqutu. 

Als kerken van Christus belijden we dat Hij alleen Hoofd en Koning van zijn kerk is (Ef. 1:22-23; Kol. 1:18).  Dit houdt in de praktijk in dat geen vergadering kan heersen over een plaatselijke kerk, en ook dat geen kerk kan heersen over een ander kerk of andere kerken. De kerken van het Nqutu-district zijn daarom niet minderwaardig aan de kerken van Ne¬derland, maar zijn volwaardige, zelfstandige kerken van Christus in dat gebied.  De rela¬tie tussen de kerken in Nederland en die in Zuid Afrika kan daarom niets meer en niets minder zijn dan een relatie van gelijken.

Ten slotte is het belangrijk om duidelijk te stellen dat we nog steeds leven in een tijd van on¬volkomenheid, waarin het rijk van Christus dicht bij ons gekomen is (Matt. 4:17) en toch nog niet ten volle is doorgebroken in onze aardse werkelijkheid.

Misschien zou u meer willen lezen, dan kunt hier het beleidsplan 2009-2012 van de NGZN downloaden