Visie van het zendingswerk

Visie

De NGZN heeft de volgende visie geformuleerd:

  1. Voor de lange termijn (2015 en later)
    De vier gemeenten (in het Nqutu-district) opleiden en begeleiden tot volwaardige partnergemeenten. Onder ‘volwaardig’ verstaan we dat de ge-meenten voldoende zijn toegerust in theologische, pastorale en diaconale kennis en ervaring. In de praktijk betekent dit dat zij in alle opzichten (geestelijk) volwassen gemeenten zijn, die hun eigen ambtsdragers hebben, die hun taken op een goede manier kunnen vervullen en de gemeenten tot bloei kunnen brengen, waardoor de ook onder gemeenteleden beschikbare pastorale en diaconale talenten gebruikt kunnen worden.
  2. Korte termijn (2009-2015)

Voor de korte termijn zijn in algemene termen een tweetal doelen:

  • Om te bouwen aan Gods Koninkrijk behoren we als gemeenten levende gemeen¬ten te zijn, die één zijn in Christus. We erkennen daarbij dat wij elkaar steeds no¬dig hebben in éénheid en wederzijdse afhankelijkheid zodat we toenemen in ge¬loof, in deugd, in de kennis van God, in zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en in liefde jegens allen (1 Petr. 2:6,7).
  • Het willen en mogen meewerken aan de bouw van Gods Koninkrijk maakt het nood¬zakelijk elkaar bij te staan om daar waar (im)materiële tekorten ontstaan om deze taak te kunnen vervullen, naar vermogen aan te vullen. Tot dit ‘evenwicht’ worden we opgeroepen door de Here zelf (2 Kor. 8)

Vanuit de NGZN zullen de komende vier tot maximaal zes jaren stappen onder¬nomen worden om kennis en deskundigheid bij de TC te vergroten. Deze kennis en kunde omvat zowel geestelijke als materiële toerusting. Om dit te bereiken zullen de ta¬ken van de zendelingen in elk geval voor wat de geestelijke toerusting betreft, aangepast worden. Financiële middelen worden verschaft om materiële kennis en kunde via externe opleidingen te vergroten.
Misschien zou u meer willen lezen, dan kunt hier het beleidsplan 2009-2012 van de NGZN downloaden