Missie-visie

Missie-visie

In kerkelijk Nederland is veel in beweging. En ook binnen de diverse kerkgenootschappen ontwikkelen plaatselijke kerken steeds vaker een eigen profiel/gezicht.

Daarom is het, net als in het verleden, belangrijk te laten zien wat je als kerk gelooft en belijdt en wat dat in de praktijk betekent. Over missie en visie wordt dan ook veel gesproken.
Samengevat komt het hierop neer: ‘Weet als kerk wat je doel (missie) is én hoe je dit komende jaren  concreet wilt maken (visie)’. Dit alles in afhankelijkheid van onze God.
Veel kerken hebben een missie en visie geformuleerd of zijn er mee bezig. Voor elke organisatie en dus ook voor een kerk geldt, dat als je je missie en visie niet scherp hebt, dat je functioneren dan ondoelmatig wordt.
De beleidsnotitie over de eredienst en stukken over de organisatie van het pastoraat laten op deelterreinen zien waar we willen staan. In het seizoen 2010 – 2011 hebben we als kerkenraad onze missie in samenspraak met de gemeente geformuleerd. In de loop van 2012 willen gaan werken aan het formuleren van onze visie.

Missie

Vr.:      Wat voor kerk willen we te zijn?
Antw.: We willen steeds meer een gemeenschap worden van mensen, die het evangelie dat
Jezus verkondigde  – namelijk dat het koninkrijk van God dichtbij gekomen is –
geloven en die zich daarom elke keer opnieuw bekeren en Hem volgen.(Mc 1:15) Een
gemeente die van Jezus leert om het grote gebod en de grote opdracht uit te voeren.
Vr.       Wat is het grote gebod?
Antw.  Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand en met heel uw kracht (Marc.12:30)
Vr.       Wat is de grote opdracht?
Antw.   Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de  Vader en de Zoon en de Heiligen Geest en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb (Matt.28:20)

Uitwerking van de Missie
Petrus noemt (I Petr.2:9) de gemeente een “koninkrijk van priesters”, dat betekent dat we  de taak gekregen hebben om in woord en daad, door de kracht van de Heilige Geest, het evangelie door te geven aan de wereld. Als Priesters mogen we, Gods zegen in deze wereld verspreiden (door het evangelie te verkondigen en Gods liefde in de praktijk te brengen). Daarnaast is het onze opdracht om namens de schepping God te verheerlijken en voor deze wereld te bidden.
God roept ons op om (op zondag) samen te komen om Hem te aanbidden, de gemeenschap met Hem te beleven, te luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord, de sacramenten te ontvangen en om elkaar te ontmoeten.
In de erediensten vinden alle aspecten van het kerk-zijn hun centrum en bron. Vanuit die gezamenlijk diensten trekken we ook verder in de week als gemeente samen op.

Ieder van ons persoonlijk is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van Gods gemeente.
Al die onderdelen samen gebruikt God om Zijn kerk te vormen.
De kerk is het lichaam van Christus, dat betekent God de kerk gebruikt om aan de wereld te laten wie Zijn Zoon Jezus Christus is. (I Kor 12)
Het gaat in de kerk om persoonlijke geloofsopbouw zodat we toegerust worden om actief onze plaats in de gemeente in nemen.

In deze missie komen verschillende aspecten aan de orde:

– persoonlijke geloofsopbouw;

– een bloeiend gemeenteleven;

– een missionaire uitstraling.

Soms krijgt het ene aspect (even) meer aandacht dan het andere. Maar alleen als er een evenwichtige groei van deze drie aspecten is, kan er bloei komen. We willen ons daarbij laten leiden door Gods Geest, daarom staat Gods woord centraal.

Missionair

Wij hebben als kerk de opdracht om Gods liefde bekend te maken.
Hier kunnen we op verschillende manieren mee aan de slag:

  1. wij mogen aan de mensen in onze omgeving duidelijk maken waarom het geloof zo belangrijk in ons leven is en waarom we er zo blij mee zijn (I Petr…). Het is daarom belangrijk om zo te groeien in ons geloof dat anderen aan ons merken dat we geloven en zij er vragen over gaan stellen.
  2. We willen een gemeente zijn die bereid is en in staat is om uit te leggen waarom wij in vuur en vlam staan door Gods liefde
  3. Als kerk willen we de diensten en andere aspecten van het gemeenteleven zo inrichten, dat de leden zich vrij voelen om vrienden en bekenden mee te nemen. Daarom proberen we een open, hedendaagse en gastvrije gemeenschap te zijn waar je met je levensvragen terecht kunt voor een gesprek en eventueel concrete hulp;
  4. We willen betrokken zijn bij de verbreiding van het evangelie in onze eigen omgeving maar ook bij zendingswerk in andere plaatsen en landen.
    Gods liefde voor de mensen blijkt niet alleen uit de verkondiging van het evangelie, maar ook uit onze betrokkenheid bij de wereld. Het is Gods verlangen dat er recht en gerechtig-heid heerst op deze aarde, zodat een menswaardig bestaan voor ieder mens mogelijk is.
    De mens is rentmeester over Gods schepping en we zullen er dus zuinig mee om moeten gaan. Ook deze zaken horen aandacht te krijgen in de gemeente.

Persoonlijke geloofsopbouw

God roept ons om mee te werken aan Zijn reddingsplan voor deze wereld.
Het begint met Gods persoonlijke aandacht en zorg voor ieder individu. God daagt iedereen  uit om radicaal voor een leven met Hem te kiezen. Op grond van die keus wordt er in de gemeente gewerkt aan geloofsopbouw. Daarbij gaat het o.a. om:

– kennis van wat de Heer over Zichzelf en Zijn plan bekend gemaakt heeft;

– kennis van de praktische levensstijl die God van ons vraagt;

– training om te groeien in gebed, Bijbelgebruik en andere aspecten van persoonlijk
geloofsleven;
– kennis van de gaven van de Geest die God ons gegeven heeft (of geven wil) en
training om daar in de praktijk mee om te gaan;
Zo willen we samen groeien in kennis van God en in zelfkennis (inclusief zondebesef en  verootmoediging) in geloof, liefde en in toewijding aan God en de naaste.

Gemeenteleven

God gebruikt de kerk om voor zijn kinderen verzorgen en hen te leiden. Hij gebruikt ons ook in de wereld te laten zien wie Hij is.
De kerk is het lichaam van Christus, waar elke gelovige een onderdeel van is. Ieders bijdrage is nodig. Niemand is te belangrijk of te onbelangrijk.
Alleen als alle gemeenteleden hun bijdrage (in gebed, tijd en financiën) leveren komt de kerk tot bloei. Ook kinderen en jongeren zullen in de opzet van de kerkdiensten en het verdere gemeenteleven tot hun recht moeten komen.
In de gemeente gaat het erom dat iedereen zich gezien en gekend weet.
Wij zijn door God   hulpbehoevend gemaakt. Daarom mogen wij leren om zelf aan te geven wanneer we de steun van elkaar nodig hebben. Juist als hulpbehoevende mensen komen we tot ontplooiing ook als we leren elkaar tot steun te zijn (=pastoraat).
We ook zijn we bij elkaar dagelijks leven betrokken. Als het nodig spreken we elkaar ook aan op onze levensstijl, zodat we in alles leven naar Gods bedoeling.
De gemeente is een veelkleurig geheel met allerlei verschillende karakters en meningen. Er is eenheid in verscheidenheid. Net als Jezus, proberen we de minste te zijn en elkaar te  dienen. In de gemeente is voor iedereen die bij Jezus Christus hoort plaats, ongeacht zijn/haar verleden, herkomst, status, geaardheid of wat dan ook. Iedereen hoort zich bij ons thuis te kunnen voelen.
Hierin willen groeien in een klimaat van vreugde en vrede. Het is onze opdracht om de blijdschap van het evangelie zichtbaar en tastbaar te maken (Mat.5:12; Fil.4:4). Daarom is het uitdaging om in een veelkleurige gemeente met de meningsverschillen die daar bij horen een goede sfeer te houden. Als we ergens kritiek op hebben, zullen we daar zo mee omgaan dat het onze opdracht niet schaadt maar dient. We maken deze zaken op een vriendelijke en dienstbare manier bespreekbaar. (EF.4:25-5:2)
De relatie met God is de kern van het persoonlijke geloofsleven. De eredienst is het centrum van het gemeenteleven. Daar komt God aan het Woord en daar mogen wij reageren in lofprijzing en aanbidding. Daar worden we geconfronteerd met onze zonden maar klinkt ook de boodschap van vergeving. In diensten beleven de leden van de gemeente hun eenheid en hun relatie met God. Daar grijpen we in geloof vooruit op Gods toekomst. In de diensten worden we gemotiveerd om in het geloof verder te gaan en om God en onze naaste te dienen.
We vinden het belangrijk dat er in de  diensten een goede aansluiting is met jongeren en kinderen. We hopen ook dat buitenstaanders zich welkom voelen en ervaren dat geloven relevant is voor normale mensen van deze tijd.
Zo mogen we  samen gestalte geven aan onze missie. In onze “Visie” willen we praktische uitwerken wat dit voor de komende jaren kan betekenen.