Informatie kerkdienst

Informatie kerkdienst

Als u op de zondag onze kerk bezoekt om de kerkdienst bij te wonen, is er iemand in de hal aanwezig om u welkom te heten en u zo nodig wegwijs te maken.

De Eredienst is de zondagse samenkomst van de gemeente (oud en jong, jong en oud), elke zondag om 10.00 uur. In deze samenkomst zingen we voor God en luisteren we naar de verkondiging van Zijn Woord.

In de verkondiging komt de Heer naar ons toe met Zijn evangelie. Daarom is de verkondiging van het evangelie een belangrijke pijler in de diensten. De verkondiging hoort Bijbelgetrouw te zijn en het werk van Jezus Christus centraal te stellen. We geloven dat het gereformeerde belijden ons daarbij op het goede spoor zet en houdt. Tegelijk hoort de verkondiging op een eigentijdse manier vorm te krijgen, aan te sluiten bij de wereld waarin we leven en ons richting te geven in de keuzes die we moeten maken.
De Heer daagt ons uit om tot een antwoord te komen. Daarom is in de kerkdienst ook plaats ingeruimd voor lofprijzing en het gebed.

De gemeentezang wordt muzikaal ondersteund door het orgel en/of het muziekteam. We zingen uit het Liedboek voor de kerken (1973), Opwekking en andere bundels (bv. Evangelische Liedbundel, Sela, De Nieuwe Psalmberijming).  Zowel in de manier waarop Gods Woord verkondigd wordt als in het antwoord van de gemeente zoeken we naar een balans waarin de mens in zijn totaliteit wordt aangesproken. Zowel op het niveau van het verstand als op dat van de emotie mag heel ons mens zijn aan de orde komen.

Met enige regelmaat zijn er diensten die ook gericht zijn op doven en slechthorenden, in samenwerking met het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Aan deze diensten werkt altijd een doventolk mee.

  • Crèche: Tijdens de dienst is er voor de allerjongste kinderen een crèche.
  • Kindernevendienst: Omdat de kinderen deel uitmaken van de gemeente, mag dit ook in de dienst tot uiting komen. Voordat de kinderen van (4 tot 10 jaar) naar de kindernevendienst gaan, komen ze naar voren voor het kinderblok. In dit blokje wordt kort met de kinderen gesproken over het thema van de dienst en zingen we als gemeente met de kinderen een kinderlied.
  • Ringleiding: In het kerkgebouw is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
  • Koffiedrinken: Na afloop van de dienst is in de Ontmoetingsruimte gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie/thee/fris.
Tijdens de dienst is er aandacht voor de kinderen. Daarna gaan zij naar de kindernevendienst.
De ruimte voor de allerkleinsten